Политика на сайта

Политика на сайта

С достъпа до сайта TM AUTO и неговото ползване вие приемате настоящата политика без каквито и да било ограничения или условия. По тази причина вашето посещение на сайта TM AUTO става предмет на тази политика, а също така и на всички приложими закони.

Запазено авторско право © ТМ Ауто ЕООД

Съдържание

Наличността обявена в сайта следва да се проверява и чрез директен контакт на посочените телефониЦялата информация, включена в този сайт, е само за ориентировъчно информиране. Сайтът не трябва да се използва, и на него не трябва да се разчита като на заместител на информацията, която е на ваше разположение от упълномощените търговски представители или сервизни специалисти на ТМ Ауто. Информацията на този сайт не поражда никакви правни задължения, и не представлява оферта за продажба.

Въпреки че ТМ Ауто полага всички разумни усилия за гарантиране на коректността на цялата информация на сайта, нейната точност не може да се гарантира, и ТМ Ауто не поема никаква отговорност за точността, изчерпателността или автентичността на която и да било от информациите на този сайт. Както сайтът, така и цялата информация и материалите, които се съдържат в него, ви се предоставят във вида, в който са оформени фактически, без гаранция от какъвто и да било тип – нито изрична, нито подразбираща се.

ТМ Ауто обаче си запазва правото да прави промени, по всяко време и без предизвестие, на моделите, оборудването, техническите спецификации и наличните количества.

Цени на продуктите

Цените са в български лева. Ценовата информация, съдържаща се в или предоставена чрез този сайт, е само за ориентировъчно информиране, и не представлява оферта за продажби, нито пък има задължаващо действие за упълномощените търговски представители на ТМ Ауто. Закупуването на който и да било продукт на ТМ Ауто трябва да бъде предмет на сроковете и условията на индивидуалния договор за продажба.

Предупреждение за авторските права, индустриалната и интелектуалната собственост

Както представянето, така и цялото съдържание на този сайт се защитават от правата върху индустриалната и интелектуалната собственост. Можете да използвате информацията, текста, картинките или графиките, които се съдържат в този сайт, за ваше лично ползване (без търговски характер), като не можете да ги възпроизвеждате, променяте, предавате, лицензирате или публикувате - както изцяло, така и частично, с каквато и да било цел, без предварителното писмено съгласие на ТМ Ауто, освен само за преглеждане.

Запазени търговски марки

Toyota и Lexus са запазени марки на Toyota. Всички запазени търговски марки, лога и служебни маркировки, показани на този сайт, са собственост на ТМ Ауто или на трети страни. Забранено е да ги използвате, „сваляте” за постоянно, размножавате или разпространявате по какъвто и да било начин без писменото разрешение от ТМ АУТОили от трети страни, в зависимост от конкретния случай.

Хипервръзки

Сайтът ТМ Ауто може да съдържа хипервръзки към други Интернет сайтове, които са напълно независими от този сайт. ТМ Ауто не твърди и не дава гаранция за точността, изчерпателността или автентичността на информацията, която се съдържа във всяка такава хипертекстова връзка или в друг Интернет сайт, и достъпът до всички други Интернет сайтове, свързани с линкове към сайта TOYOTA, е на ваш собствен риск.

Ограничения на отговорностите за щети

ТМ Ауто изрично не поема каквито и да било задължения за обезщетяване по отношение на каквито и да било преки, косвени, случайни, причинно обусловени или особени щети, възникнали от или свързани по какъвто и да било начин с достъпа до или използването на сайта TOYOTA, включително, но без да се ограничава до, каквито и да било загуби или щети, причинени от вируси, които са засегнали вашето компютърно оборудване или вашето доверие в информацията, получена чрез сайта ТМ Ауто.

Актуализиране на политиката

ТМ Ауто си запазва правото да актуализира настоящата политика по всяко време, когато това се наложи от бизнес съображения, ето защо ви приканваме при всяко ваше посещение на сайта да посещавате отново тази страница, за да проверявате политиката.